Terms & Conditions

   Application และ Web Site จะปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานและไม่รับผิดชอบส่วนของ Content ที่เกิดจากผู้ใช้ Post ขึ้นระบบในทุกกรณี เช่นการ Post ที่หมิ่นประมาท หรือ Post รูปไม่เหมาะสม ซึ่งการ Post ต่างๆ ถือว่าผู้ใช้งานเป็นคนต้องรับผิดชอบเองในกรณีดังกล่าวเป็นต้น